Ralli ja jokamies
RC-autoilu
Kilpailut
Fame
Hallinto
Jäsenet
Ajankohtaista

lmm

 

Laukaan Moottorimiehet ry säännöt

1 §

Yhdistyksen nimenä on Laukaan Moottorimiehet r.y. ja sen kotipaikkana on Laukaan kunta. 

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on autourheilun, auton hallintataidon ja liikennekulttuurin edistäminen
ja kehittäminen Laukaan kunnassa ja sen lähiympäristössä.  Tarkoituksensa toteuttamiseksi
yhdistys voi järjestää kilpailuja, näytöksiä ym. autourheiluun ja liikennekysymyksiin liittyviä
valistus-, tiedotus-, koulutus-, ja harjoitustilaisuuksia sekä tukea jäsenistönsä
kilpailuharrastusta. Yhdistys voi järjestää varojen hankintaa sekä vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja. Lisäksi yhdistys voi omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

3 §

Yhdistys kuuluu jäsenyhdistyksenä Autourheilun Kansalliseen Keskusliittoon AKK ry:hyn
olemalla samalla AKK:n Keski-Suomen alueen jäsen.


4 §

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen hyvämaineinen henkilö, jonka yhdistyksen
hallitus jäseneksi hyväksyy.

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua
henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa.  Kunniajäsenen arvo
on elinikäinen.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua yhdistyksen
puheenjohtajana ansiokkaasti toiminut henkilö.  Kunniapuheenjohtajan arvo on elinikäinen. 

Kannattajajäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön,
joka tukee yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen
kannattajajäsenmaksun. Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puheoikeus, mutta ei äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa. Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5 §

Jäsen, joka haluaa erota yhdistyksestä tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle
tai sen puheenjohtajalle tai suullisen ilmoituksen yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava
on velvollinen suorittamaan maksunsa ja muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet
irtisanotun toimintavuoden loppuun asti.

6 §

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, jos tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa
suorittamisen yli 3 kuukautta sen erääntymisestä lukien tai jos hän toiminnallaan
yhdistyksessä tai sen ulkopuolella estää yhdistyksen päämäärien toteuttamista tai
vahingoittaa sen mainetta. 

Jäsenellä on oikeus saattaa erottamista koskeva hallituksen päätös yhdistyksen kokouksen
tutkittavaksi ilmoittamalla siitä hallituksen puheenjohtajalle 30 päivän kuluessa
erottamispäätöksestä tiedon saatuaan. Tämän ilmoituksen perusteella hallitus on velvollinen
ottamaan erottamista koskeva asia esille siinä yhdistyksen kokouksessa, joka ensiksi
pidetään sen jälkeen, kun ilmoitus hallituksen puheenjohtajalle on tehty.

7 §


Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen
suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain.  Jäsenmaksu on suoritettava
hallituksen määräämänä aikana. 

Hallituksella on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen
ainaisjäseneksi,   jos hän on suorittanut yhdistyksen syyskokouksen määräämän
ainaisjäsenmaksun tai tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita
palveluksia. Kunnia- ja ainaisjäsenet ovat vapaat jäsenmaksun suorittamisesta.

8 §

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään
maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa.  Kokouksen paikan ja
tarkemman ajan määrää hallitus. 

9 §

Kevätkokouksessa käsitellään:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

a, puheenjohtaja    
b, sihteeri    
c, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa   
d, ääntenlaskijat

3. Todetaan

a, läsnäolijat
b, äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Esitellään vuosikertomus edelliseltä vuodelta

6. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään
tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle

7. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta

8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten kevätkokoukselle
esittämät asiat 

 

Syyskokouksessa käsitellään:


1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle

a, puheenjohtaja,   
b, sihteeri    
c, kaksi pöytäkirjantarkastajaa   
d, ääntenlaskijat

3. Todetaan

a, läsnäolijat 
b, äänioikeutetut jäsenet


4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi

a. toimintasuunnitelma
b. talousarvio


6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kahdeksi kalenterivuodeksi

7. Valitaan kolme (3) varsinaista jäsentä hallitukseen seuraaviksi kahdeksi
kalenterivuodeksi sekä kolme (3) varajäsentä hallitukseen seuraavaksi
kalenterivuodeksi.

8. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat.

9. Vahvistetaan liittymis-, jäsen-, ainaisjäsen-, ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

10. Päätetään ainais- ja kunniajäsenten kutsumisesta.

11. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten syyskokoukselle esittämät asiat 


10 §


Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen koko jäsenluvusta sitä erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii 

Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä
hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 20 päivää ennen kokousta.

  
11 §

Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta vähintään
yhdessä Laukaassa ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistavalla ilmoituksella tai kokouskutsulla,
joka on lähetettävä jäsenkirjeenä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

12 §

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, jonka yhdistyksen syyskokous valitsee kahdeksi vuodeksi
kerrallaan.  Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jonka toimikausi on kaksivuotinen sekä kuusi
varsinaista jäsentä, joista puolet (kolme) on vuosittain erovuorossa.  Hallituksen kolme
varajäsentä ovat yksivuotisia.  Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä
sihteerin, joka voi olla hallituksen ulkopuolelta.  Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja
kolmen muun jäsenen läsnäollessa.  Hallitus voi nimetä työvaliokuntia hoitamaan yhdistyksen
juoksevia asioita sekä toimihenkilöitä ja -kuntia eri tarkoituksiin.

13 §

Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi.  Tilinpäätös ja vuosikertomus on valmistettava
edelliseltä vuodelta tammikuun kuluessa ja annettava toiminnantarkastajille helmikuun
15 päivään mennessä. Toiminnantarkastajien tulee palauttaa tilit lausuntoineen hallitukselle
viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

14 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä
jonkun muun hallituksen varsinaisen jäsenen kanssa.

 15 §

Näiden sääntöjen muuttamiseen ja yhdistyksen purkamiseen vaaditaan kolme neljäsosan (3/4)
enemmistö annetuista äänistä yhdistyksen kahdessa peräkkäisessä, vähintään 2 viikon väliajoin
pidetyssä kokouksessa.

16 §

Jos yhdistys päätetään purkaa, on sen varat luovutettava autourheilua ja liikennekulttuuria
edistävään tarkoitukseen purkamista päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. 
Selvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt. 

17 §

Muutoin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä.
© Laukaan Moottorimiehet 2008